Radboud Honours Academy Nijmegen presenteert rapport aan de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen

Op 20 juni jl. heeft de Radboud Honours Academy Nijmegen het rapport ‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel: cybersecurity van persoonsgegevens in de zorg’ aangeboden aan Aleid Wolfsen,  voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek van de denktank ‘Privacy en cybersecurity’ van het interdisciplinaire Honoursprogramma van de Radboud Universiteit. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de bescherming van persoonsgegevens in de zorg afhankelijk is van cybersecurity in de keten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Legal Valley Nederland, welke hiertoe het startsein gaf op haar jaarlijkse congres Maatschappij & Recht, op 16 maart jl. De belangrijkste aanbevelingen van dit rapport zijn, dat beveiligde communicatiesystemen gebruiksvriendelijker dienen te worden gemaakt door de ICT-bedrijven, om zo  het gebruik hiervan te stimuleren onder medewerkers van zorginstellingen. Verder  is het van belang dat zorginstellingen bij hun medewerkers meer bewustzijn creëren over externe beveiligingsrisico’s, aangezien beveiligingsincidenten regelmatig door fouten zijn veroorzaakt. Tot slot is het relevant om een blik te werpen op de Nederlandse wetgeving. De huidige wetgeving bevat open normen die zorgen voor onduidelijkheid. Daarom dienen richtlijnen duidelijker te worden om zodoende een beter niveau van veiligheid te kunnen bewerkstelligen. Dit zou de taak moeten zijn van de AP en vertegenwoordigers van de zorgbranche.

Aleid Wolfsen dankt de Radboud Honours studenten en Legal Valley voor het onderzoek omdat “het bijdraagt aan de bewustwording van de noodzaak tot bescherming van persoonsgegevens, mede met het oog op nieuwe EU wetgeving”.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapport en zijn openbaar beschikbaar via: http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4171

Juridisch kenniscafé ‘Scheiding der Machten’

Op 8 juni vond het eerste Juridisch Kenniscafé van Legal Valley plaats op de HAN in Nijmegen.

Het thema was ‘Scheiding der Machten’. Wat is de positie van de rechter in een democratische rechtsstaat? Voor een zaal met ruim 120 juristen vanuit de rechterlijke macht, advocatenkantoren, openbaar bestuur en rechtenstudenten gaf Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, een inleiding over het onderwerp. Hij sprak over de verhouding tussen rechters en andere staatsmachten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de invloed van de politiek. Feteris gaf daarbij aan dat ‘onafhankelijk’ niet betekent dat de machten geen contact met elkaar hebben; aan de professionele onafhankelijkheid van rechters wordt juist inhoud gegeven door te weten wat er bij de ander speelt. Wat de politiek betreft was Feteris duidelijk: “Wanneer er vanuit de politiek teveel kritiek is op rechterlijke beslissingen degradeert dit het oordeel van de rechter tot ’ook maar een mening’.”
Thom de Graaf, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer benadrukte vervolgens het evenwicht tussen democratie en rechtsstaat; het een kan niet zonder het ander. Het populisme ondermijnt enkele essentiële voorwaarden van de rechtsstaat. Door rechters te verwijten dat zij politiek gekleurd zijn trek je hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid in twijfel. Dit moet worden verdedigd. “De rechtsstaat kan, mag en moet worden beschermd. En als het even kan versterkt.”
Tenslotte sprak Han Warmelink, Lector Juridische Consequenties Privatisering Overheidstaken van de HAN, een coreferaat uit. Voor hem was de kernvraag: “Staan de verhoudingen binnen de rechtsstaat onder druk?” Hij legde daarbij de nadruk op de positie van de andere machten dan de rechterlijke en waarschuwde voor het doordrukken van besluiten op grond van een hele kleine meerderheid. Een rigide democratie kan op gespannen voet komen te staan met de rechtsstaat, waarbij de ontwikkelingen in de VS en Turkije als voorbeeld werden genomen. Ook wees hij op de vrijheid die rechters nemen bij de interpretatie van open normen, met name in verdragen. Een te ruime interpretatie kan er gemakkelijk toe leiden, dat de rechter als pseudo-wetgever gaat opereren en zodoende de andere machten voor het blok zet.

Onder leiding van Oscar van der Roest, hoofddocent HBO-Rechten, vond er een debat plaats met de zaal waarna Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, afsloot. Hij benadrukte dat het zaak is ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de rechtsstaat blijft bestaan, en dat de professionele identiteit en onafhankelijkheid bewaard blijft. Het is van belang om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, elkaar te zien. Mede dankzij Legal Valley vinden dit soort professionele ontmoetingen plaats.

Het juridisch kenniscafé van Legal Valley vindt eens per kwartaal plaats en is vrij toegankelijk voor alle juristen uit Gelderland. Hierbij komen actuele juridische thema’s aan bod. De volgende editie is op dinsdag 19 september bij de Rechtbank, en heeft als thema ‘De verwarde mens’. Inschrijven hiervoor kan al via https://legalvalleynederland.nl/juridisch-kenniscafe.

Naleving nieuwe privacyregels: nuchter denken voldoet

De nieuwe Europese verordening op de privacy leidt echt niet tot allerlei cowboy-toestanden. Ja, de rechten van de burger worden aanmerkelijk versterkt, maar ook voor de privacyregelgeving geldt dat iedereen die een beetje logisch nadenkt best weet wat wel of niet kan.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, probeerde dinsdagmiddag 7 maart, aan het eind van een congres in congrescentrum Papendal bij Arnhem, door dit statement de zaal een beetje gerust te stellen. Hij kreeg de lachers op z’n hand toen hij een vergelijking trok met de studie rechten: “Was het niet zo dat toen bij een tentamen, als we weer eens niet geleerd hadden, toch een voldoende kregen als we gewoon opschreven wat ins ons opkwam na een beetje rustig nadenken? Zo is het ook bij privacywetgeving. Het gaat met name over de bestrijding van de uitwassen. Organisaties en bedrijven die zich fatsoenlijk gedragen hebben echt niets te vrezen.”

Lees het hele artikel van Mr. Magazine hier

 

Legal Valley – Een unieke nieuwe samenwerking binnen de juridische markt

Legal Valley; zo heet de onlangs opgerichte stichting die de juridische branche in Gelderland wil gaan profileren. Zowel regionaal, nationaal als internationaal. Bestuursleden Fred Hammerstein en Bart van Meer, “Met dit initiatief lopen we voorop in Nederland.” Legal Valley is voortgekomen uit een gezamenlijke lobby om het Gerechtshof in Arnhem (en Leeuwarden) te behouden.

Lees het hele artikel in LegalBusinessWorld hier (vanaf pagina 26)

Regio bundelt krachten

Gelderlander Arnhem/Nijmegen 14-12-2016

Een Openbaar Ministerie met 400 medewerkers. Een rechtbank met 750 en een gerechtshof met 225 arbeidsplaatsen. 400 advocatenkantoren met in totaal 1.200 advocaten. 3.000 studenten die aan de Radboud Universiteit rechten sturen. Een Hogeschool Arnhem Nijmegen met 1.300 rechtenstudenten.

Arnhem en Nijmegen vormen een belangrijke juridische regio, maar laten dat nog veel te weinig zien, zegt Marcel Hielkema. Hij is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en directielid van Dirkzwager advocaten en notarissen.

Om de juridische kracht van de Gelderse regio zichtbaar te maken gaan op initiatief van de provincie Gelderland, de rechtbanken, de Radboud Universiteit, advocatenkantoren en het regionale bedrijfsleven intensief samenwerken. Zutphen van oudsher een rechtenstad sluit zich bij deze juridische krachtenbundeling aan.

Speciaal voor dit doel wordt vandaag de stichting Legal Valley opgericht, waarin genoemde juridische partijen gaan samenwerken.

Eenmaal gebundeld kan de juridische denkkracht volgens Hielkema worden ingezet om de economische groei van de regio te stimuleren. „Onze regio telt veel expertise op gebied van voeding (Wageningen), gezondheidszorg (Nijmegen) en energie (Arnhem)”, aldus Hielkema. Het bedrijfsleven _ groot en klein _ kan niet zonder goede juristen, betoogt hij. „Niet voor niets telt de regio gespecialiseerde advocatenkantoren, bijvoorbeeld in gezondheids- en voedingsrecht. Bedrijven die zich in een land of regio willen vestigen kijken altijd naar de aanwezige juridische infrastructuur. Natuurlijk is Amsterdam toonaangevend. De grote advocatenkantoren op de Zuidas richten zich echter vooral op grote overnames en financiering. Den Haag heeft de Hoge Raad en het Internationaal Strafhof. Maar daarna…juist. Dan komen wij.”

Legal Valley komt voort uit de succesvolle politieke lobby in Den Haag om het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te behouden. Het Hof dreigde in 2015 van Arnhem naar Zwolle te verkassen. Onder aanvoering van de Gelderse commissaris Cornielje staken regionale kopstukken uit de juridische wereld, de politiek en het bestuur de hoofden bij elkaar. „We vonden het eigenlijk raar dat we bij het dreigende vertrek van het gerechtshof elkaar opeens zo nauw spraken.”

Legal Valley gaat elk jaar een groot congres Maatschappij en Recht houden. De eerste in maart 2017 gaat over het thema privacy. Ieder kwartaal wordt er voor juristen in de regio een bijeenkomst gehouden over een actueel juridisch-maatschappelijk thema.

De stichting bekijkt de mogelijkheid om een gezamenlijk stageprogramma voor rechtenstudenten te ontwikkelen. Tot nu toe bieden OM, rechtbank en advocatenkantoren stages afzonderlijk aan. „In de medische wereld is een gecombineerde stage heel gebruikelijk”, zegt Hielkema.

Voorzitter van de stichting is Fred Hammerstein, voormalig lid van de Hoge Raad en oud president van het Arnhemse gerechtshof Arnhem. „Als je kennis uitwisselt in een bepaald verband zoals Legal Valley, gaat je gehele kwaliteitsniveau omhoog. Zowel van de rechtspraak, de advocatuur als van de bedrijfsjuristen”, stelt Hammerstein.

In het bestuur van Legal Valley zitten hoogleraar Bas Kortmann (oud rector magnificus van de Radboud), senator en voormalig Nijmeegs burgemeester Thom de Graaf, de Gelderse deken Vincent van Waterschoot en Bart van Meer (VNO-NCW).

De Raad van Advies wordt onder meer gevormd door commissaris Cornielje, de burgemeesters van Arnhem, Nijmegen en Zutphen, hoofdofficier John Lucas, Fred van der Winkel als president van het Gerechtshof en rechtbankpresident Margreet Blaisse.

Netwerkorganisaties helpen ondernemers met doeltreffend en snel schakelen

Waar moet een goed ondernemersklimaat in de regio Arnhem Nijmegen aan voldoen? Voor economische groei richt de regio zich nadrukkelijk op de thema’s Energy, Health en Food plus de cross-overs daar tussen. Dat ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen en overheden doeltreffend en snel kunnen schakelen is noodzakelijk. Netwerkorganisaties als Kiemt, Health Valley, Food Valley en de nieuwkomers The Economic Board en Legal Valley spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees het hele artikel in OKA magazine (jaargang 1, nr. 5) hier.